Translation is

From Request Tracker Wiki
Jump to navigation Jump to search

Þessi orðalisti nær yfir RT hugtök sem koma fyrir í útgáfu 3 og seinni. Úrelt orðanotkun hefur engar skilgreiningar, en vísað er til ríkjandi orðanotkunar. Undirstrikuð orð eru skilgreind annarsstaðar í orðalistanum. Íðorð eða fræðiorð kunna að hafa tengla með frekari upplýsingum um orðið.

Sumar þessara skilgreininga vísa í hring; það er viljandi, svo hægt sé að sjá hvernig hugtök í RT tengjast innbyrðis, en getur verið ruglandi fyrir byrjendur. Sé RT þér ókunnugt, gætirðu lesið kaflann LeidarvisirInngangur til að skilja grunnhugmyndirnar og orðanotkunina.

Þér er velkomið að bæta við orðum, jafnvel án lýsinga. Einhver annar bætir þá kannski við lýsingu, en vissulega er betra að bæta við lýsingu :).

A

 • ACE Access Control Entry; an entry in an ACL; see also rights. Aðgangsstjórnunarfærsla; færsla í Aðgangsstjórnunarlista,  sjá einnig réttindi.
 • ACL Access Control List; a scheme that supports and keeps track of rights. Aðgangsstjórnunarlisti; kerfi sem styður og heldur utan um réttindi notenda.
 • action see scrip action, the preferred term. (See also ScripAction.) aðgerð sjá skriftuaðgerð sem er hentugra orðalag. (Sjá einnig ScripAction.)
 • AdminCc a Cc that also by default gets copies of comments and generally is allowed to work on the ticket. Umsjón CC  sjálfgefið er að þessi tilgreindi aðili fái einnig afrit af athugasemdum og almennt er aðilanum leyft að vinna í málinu.
 • autoreply

C

 • category class or division to which is referred the type of template, ticket or action (scrip). flokkur (skilgreining er nauðsynleg) ABC
 • Cc someone who should get copies of any replies that go to the requestor. Cc er sá aðili sem á að fá afrit af öllum svörum sem til þess sem fyrirspurnin kom frá.
 • child relationship indicating a smaller, narrower subproject of a larger, broader project (the parent.) afkvæmi (undirmál) tengsl sem benda til þess að þetta mál sé minna og afmarkaðra mál af stærra og viðameira verkefni (foreldri)
 • comment a private note for staff not visible to the requestor by default. athugasemd er minnismiði í máli fyrir starfsfólk. Sjálfgefið er að minnismiðinn sé ekki sendur og ekki sýnilegur þeim sem fyrirspurnin kom frá.
 • condition see scrip condition, the preferred term. (See also ScripCondition.) ástand (aðstæður) sjá skriftuástand, sem er hentugra orðalag. (Sjá einnig ScripCondition .)
 • correspondence synonym for reply. bréfaskipti er samheiti fyrir svar.
 • custom action see scrip action, the preferred term. (See also ScripAction.)
 • custom condition see scrip condition, the preferred term. (See also ScripCondition.)
 • custom field database fields that can be customized to each organization's needs. sérsniðinn reitur gagnasafna reitur sem hægt er að aðlaga að þörfum hverrar stofnunar eða skipulagseiningar.

D

 • dead (outdated term; see deleted.)
 • deleted status indicating that a ticket should not have been in the system and is being removed. eytt er staða sem bendir til þess að málið hefði ekki átt að vera í kerfinu, og hefur verið eytt.
 • depended on by relationship indicating that this ticket must be resolved before another ticket can be resolved. leysist á undan málinu eru tengsl sem gefa til kynna að þetta tiltekna mál verði að leysa áður en að annað mál getur verið leyst.
 • depends on relationship indicating that this ticket can't be resolved unless another ticket is resolved first. leysist á eftir málinu eru tengsl sem gefa til kynna að þetta mál er ekki hægt að leysa nema annað mál sé leyst fyrst.
 • due date the date by which the ticket should be resolved. See also final priority. skiladagur sá dagur sem mál ætti að vera leyst. Sjá einnig orðið lokaforgangur.

F

 • final priority the priority a ticket moves towards as it approaches its DueDate. loka forgangurforgangur sem mál nálgast þegar líður að skiladegi DueDate .

G

 • global across the entire system. Altækt gildir fyrir allt kerfið.
 • group a set of related users; useful when assigning rights. hópur er mengi tengdra notenda. Gagnlegt þegar réttindi eru gefin.        

H

 • history a permanent record of what has happened to the ticket since (and including) its creation. Saga er varanleg skrá yfir allt það sem hefur gerst í málinu frá því að málið varð til.

I

 • interested party (outdated term; see watcher.)

K

 • keyword (outdated term; see custom field.)

L

 • link synonym for relationship. hlekkur Samheiti fyrir tengsl.

M

 • member a user or subgroup that is part of a group. meðlimur er notandi eða undirhópur sem er hluti af hóp.
 • merge to combine one ticket with another ticket. sameina er til að sameina eitt mál við annað mál.

N

 • new status indicating that a ticket has just been created and has not been touched yet. nýtt er staða sem gefur til kynna að mál hafi verið búið til en hafi ekki verið snert ennþá.
 • non-staff user (outdated term; see unprivileged user.)

O

 • open status indicating that a ticket is getting worked on. opið er staða sem gefur til kynna að verið sé að vinna í málinu.
 • owner the person responsible for a ticket and its resolution. eigandi er sá sem er ábyrgur fyrir málinu og úrlausn þess.

P

 • parent relationship indicating a large umbrella project containing subprojects (children). foreldri er tengsl sem benda til þess að fleiri undirmál (afkvæmi) tilheyri viðkomandi verkefni.
 • people a ticket's watchers and owner. fólk er áhorfendur og eigendur máls.
 • permission (outdated term; see rights.)
 • personal group a group set up by a staff user for a purpose like delegating rights to it. persónulegur hópur er hópur settur upp af starfsmanni í þeim tilgangi að gefa hópnum réttindi.
 • priority how important a ticket is, represented as numerical scale from 0-99, with 99 being the highest priority. See also final priority. Forgangur segir til um hversu mikilvægt málið er, táknað á tölulegum skala frá 0-99, með 99 sem hæsta forgang. Sjá einnig lokaforgangur.
 • privilege (outdated term; see rights.)
 • privileged user a user who can be granted rights. See also unprivileged user. notandi með sérréttindi notandi sem hægt er að veita réttindi. Sjá einnig sérréttindalaus notandi.
 • pseudogroup (outdated term; see system group.)

Q

 • queue the central administrative domain of RT. A line of tickets waiting to be worked on, but it's also, to some extent, a ticket's category. Biðröð er þar sem mál bíða úrlausnar. Samansafn af málum sem á eftir að vinna í. Er nokkurskonar flokkun á málum.

R

 • referred to by relationship indicating that this ticket is relevant to another ticket; watchers of the second ticket should consult the ticket for context. Tilvísun frá eru tengsl sem gefa til kynna að þetta mál sé tengt öðru máli; áhorfandi seinna málsins ætti að skoða fyrra málið til að skilja samhengið.
 • refers to relationship indicating that another ticket is relevant to this one; watchers should consult the second ticket for context. Vísar til eru tengsl sem gefa til kynna að annað mál er tengt þessu máli. Áhorfandi ætti að skoða bæði málin til að fá samhengi.
 • rejected status indicating that the ticket will not ever be resolved but will remain recorded in the system. hafnað er staða sem gefur til kynna að máli hafi verið hafnað og muni ekki verða leyst, en verður áfram til í kerfinu.
 • relationship one ticket's connection to another; either a loose association or a dependency. See also depends on, depended on by, refers to, referred to by, parent, and child. samband eru tengsl milli mismunandi mála. Annað hvort lausleg tengsl eða tenging sem hefur áhrif á málið. Sjá einnig  leysist á eftir málinu, leysist á undan málinu, vísar til, tilvísun frá, foreldri og afkvæmi.
 • reply a public remark that a requestor can see. A synonym for correspondence. svar alment svar sem fyrirspyrjandinn sér. Samheiti fyrir bréfaskipti.
 • request see ticket, the preferred term. Beiðni sjá mál, helst á að nota það orð.
 • requestor the person who asked for something to get done; the ticket's reason for being. Spyrjandi er sá sem bað um að eitthvað yrði gert og gerði þannig mál úr fyrirspurninni; þessvegna er málið til.
 • resolved status indicating that work on a ticket has been completed. leyst er staða sem bendir til þess að máli hefur verið klárað og lokað.
 • REST HVÍLA
 • rights ability given to a user or group to do something in RT. Rights can be granted by queue or for the entire system. Rights can be given to groups, roles, or individual users. Réttindi eru möguleikar til að gefa notanda eða hóp eitthvað í RT. Réttindi er hægt að veita eftir biðröð eða fyrir allt kerfið. Réttindi er hægt að gefa hópum, hlutverkum eða til einstakra notenda.
 • role type of watcher, such as owner, requestor, Cc, and AdminCc. Hlutverk tegund áhorfanda, eins og t.d. eigandi, fyrirspyrjandi, Cc og _AdminCC_.

S

 • scrip a custom notification that will automatically take a certain scrip action in response to a certain scrip condition, often using a template. Skrifta sérsniðin tilkynning sem mun sjálfkrafa framkvæma vissa skriftuaðgerð til að bregðast við ákveðnum skriftuástandi, oft með því að nota sniðmát.
 • scrip action something a scrip does in response to a scrip condition. (See also ScripAction.) skriftuaðgerð er sérsniðin aðgerð til að bregðast við skriftu ástandi. (Sjá einnig ScripAction .)
 • scrip condition something that has to happen to activate a scrip, like a ticket being created or a comment being made. (See also ScripCondition.) skriftuástand er eitthvað sem þarf að gerast til að virkja skriftu, eins og mál er gert eða athugasemd var gerð. (Sjá einnig ScripCondition .)
 • self service (See also SelfService.) sjálfsafgreiðsla (sjá einnig SelfService .)
 • staff user (outdated term; see privileged user.)
 • stalled status indicating that a ticket cannot be worked on for now, but will open again when someone adds a comment or reply. Biðstaða er staða sem bendir til þess að mál sé í bið og opnast ekki aftur fyrr en einhver bætir við athugasemd eða svarar málinu.
 • status classification that shows a ticket's progress through the system. See also new, open, stalled, resolved, rejected and deleted. Staða lýsir því í hvaða stöðu málið er. Sjá einnig nýtt, opið, biðstaða, leyst, hafnað og eytt.
 • subgroup a group that's part of another group, generally to illustrate a hierarchy. undirflokkur er flokkur sem tilheyrir undir annan flokk. Oftast notað til að sýna að stigveldi.
 • system group a group across RT such as "Privileged" (all privileged users), "Unprivileged" (all unprivileged users), and "Everyone" (every user). You can't change the membership of system groups, however, you grant them rights . kerfishópur eru ákveðnir hópar í RT svo sem "sérréttindahópur" (notendur með sérréttindi), "Án sérréttinda" (allir notendur án réttinda), og "Allir" (allir notendur).  Ekki er hægt að breyta aðild kerfishópa, en þó er hægt að gefia þeim réttindi.

T

 • template essentially an email form letter that goes along with a scrip action in a scrip. Snið er í meginatriðum eyðublað fyrir tölvubréf sem fer ásamt skriftuaðgerð í skriftu.
 • ticket the central object in RT, the thing that needs to get done. Tickets have metadata attached to them such as owner, status, queue, etc. Mál er aðalhluti í RT kerfisins. Hlutur sem krefst aðgerðar eða svars. Mál hafa tengiorð/lýsigögn sem tengjast þeim, eins og eigandi, staða, biðröð, o.s.frv.
 • TicketSQL
 • ticket stub email message received by a requestor to confirm that his request has been received and a ticket created. See also autoreply. Sjálfvirkt svar máls er tölvupóstur sem móttekinn er af fyrirspyrjanda til að staðfesta að beiðni hans hefur verið móttekin og mál búið til. Sjá einnig sjálfvirkt svar.
 • transaction (definition needed) hreyfing (skilgreiningu þarf)

U

 • unprivileged user a user who usually has no rights to do things in RT; often a requestor whose account was automatically created when the ticket was sent; see also privileged user. Notandi án réttinda er notandi sem yfirleitt hefur ekki réttindi til að gera hluti í RT; oft fyrirspyrjandi þar sem aðgangurinn var sjálfkrafa búinn til þegar mál var sent, sjá einnig sérréttindi notanda.
 • updates see comment and reply, the more specific terms for updates. Uppfærslur sjá athugasemdir og svör fyrir frekari útskýringar á uppfærslum.
 • user anyone who interacts with RT in any way. See privileged user and unprivileged user. notandi er sérhver sem á einhvern hátt kemur nálægt RT kerfinu. Sjá starfsfólk og annað en starfsfólk.

W

 • watcher someone who is interested in a ticket. Normally the watchers get emails whenever the ticket is changed. See also owner, requestor, Cc and AdminCcÁhorfandi er einhver sem hefur áhuga á ákveðnu máli. Áhorfandi fær venjulega tölvupóst þegar máli er breytt. Sjá einnig eigandi, fyrirspyrjandi, Cc og _AdminCc_

Outdated terms Úrelt orðanotkun

 • dead see deleted . dauður sjá eytt.

 • interested party see watcher . áhugasamur aðili sjá áhorfandi.

 • keyword see custom field . leitarorð sjá sérsniðin svæði.

 • non-staff user see unprivileged user . notandi sem ekki er starfsmaður sjá notandi án sérréttinda.

 • permission see right . leyfi sjá réttindi.

 • privilege see right . sérréttindi sjá réttindi.

 • pseudogroup see system group . pseudogroup sjá kerfis hópur.

 • staff user see privileged user . Notandi sem er starfsmaður sjá notandi með sérréttindi.